โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
151 หมูที่ 9  ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
เบอร์โทรศัพท์ 0876775857
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัน ปองไป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :