กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพ็ญศรี อรรคศรีวร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพนมวรรณ ศรีหาวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1