โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
151 หมูที่ 9  ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
เบอร์โทรศัพท์ 0876775857
คณะผู้บริหาร

นายสายัน ปองไป
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายอภิวัฒน์ เจนเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร