โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
151 หมูที่ 9  ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
เบอร์โทรศัพท์ 0876775857
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2