กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปานฤทัย บัวชุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0876775857
อีเมล์ : giftup.121993@gmail.com

นายสมศักดิ์ พ่อธานี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวญาสุมิน อนุญาหงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชุติมา นครประเทศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชลดา สารีพันธ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1