กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร้อยตรีเชิงชายยงยันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2