โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
151 หมูที่ 9  ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
เบอร์โทรศัพท์ 0876775857
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางฤดี อุปรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1