กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางฤดี อุปรินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1