กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายโชคชัย อินทร์ติยะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1