กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ว่องไว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2