กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสนั่นชาติ หงษ์สมดี
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2