กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจุรีรัตน์ แมดจ่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายดำรงศักดิ์ ศรีปัดสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1