โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
151 หมูที่ 9  ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
เบอร์โทรศัพท์ 0876775857
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ว่องไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,14:54  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาสื่อดิจิทัล วิชา การสร้าง Application ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,00:46  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสีสันจากพันธุ์พฤกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางฤดี อุปรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,00:36  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบเครือข่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,00:32  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,23:49  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชณิการ์ ผันผ่อน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,23:47  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการวิจัย เรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เพียรเพิ่มอาชีพ ตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,11:22  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..