ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,13:08  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,13:07  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุตกแต่ง
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,13:05  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสร้างความรู้
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,13:01  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,23:38  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,23:37  อ่าน 425 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางอุษณา ป้อมลิขิตกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,23:34  อ่าน 401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ชนิดของคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ว่องไว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,14:54  อ่าน 379 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาสื่อดิจิทัล วิชา การสร้าง Application ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,00:46  อ่าน 344 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ระบบเครือข่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา ขานพล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,00:32  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..